0546 631 153

Milieukundige Begeleiding

Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering is bij Kruse Milieu en Advies BV in goede handen. Wij zijn zowel gecertificeerd voor milieukundige processturing als voor milieukundige verificatie conform richtlijn SIKB BRL 6000 en protocol 6001. Dit betreft het aangeven van de ontgravingsgrenzen, het nemen van tussen- en eindmonsters, effluentmonsters en controlemonsters en het opstellen van het evaluatierapport. Goede communicatie met opdrachtgever, bevoegd gezag en overige belanghebbenden is tijdens een bodemsanering zeer belangrijk.

Onze medewerkers gaan praktijkgericht en reëel te werk. Dit begint al bij de voorbereiding. Afhankelijk van de ouderdom van de verontreiniging wordt bepaald hoe het beste risicogericht, functioneel en kosteneffectief gesaneerd kan worden. De kwaliteit van de bodem moet na afloop minimaal geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Het accent ligt vooral op het tegengaan van risico’s voor mens, flora en fauna, en het risico op verspreiding.

Tot slot wordt vermeld dat de chemische analyses en de asbestanalyses uiteraard uitsluitend worden uitgevoerd door gecertificeerde laboratoria en dat wordt gewerkt met gecertificeerd verbruiksmateriaal, zoals peilbuizen.