0546 631 153

Kruse Milieu BV: volledig gecertificeerd

Door certificering wordt de kwaliteit van het gehele proces van monsterneming tot en met de rapportage gewaarborgd. Kruse Milieu BV is gecertificeerd door KIWA voor meerdere protocollen conform de Kwalibo-wetgeving. Dit betreft:

  • monsterneming voor partijkeuringen
  • veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
  • milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering
De diverse certificeringen worden hieronder kort toegelicht: 
Monsterneming van grondpartijen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (AP-04)
Deze bemonstering is noodzakelijk bij hergebruik van vrijkomende grond en dient om de milieuhygiënische kwaliteit van de grond te bepalen. De bemonstering wordt uitgevoerd conform richtlijn BRL SIKB 1000 en protocol 1001. Per partijkeuring kan maximaal 6250 m³ ofwel 10000 ton worden gekeurd. Grotere partijen dienen te worden onderverdeeld in deelpartijen. Elke deelpartij wordt ingemeten en verdeeld in monsternemingsvakken, waarna 2x 50 grepen worden genomen en verdeeld over 2 mengmonsters van elk circa 9 tot 10 kilogram.
Beide mengmonsters worden geanalyseerd op het standaard-pakket. Op basis van de analyseresultaten wordt vastgesteld in welke klasse de partij valt (overal toepasbaar, wonen, industrie of niet toepasbaar) en wordt een advies uitgebracht over de mogelijke afvoerbestemming en de eventuele verwerkingskosten van de partij. 
Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
Het veldwerk bestaat globaal uit: uitvoeren grondboringen, graven van inspectiegaten (asbestonderzoek), het nemen van grondmonsters, maken boorbeschrijvingen, plaatsen en bemonsteren peilbuizen en het nemen van grondwatermonsters. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door 3 gecertificeerde veldwerkers conform richtlijn BRL SIKB 2000 en protocollen 2001, 2002 en 2018. Deze veldwerkers hebben uiteraard allen een cursus asbestherkenning gevolgd. Indien de bodem ook op asbest dient te worden onderzocht, wordt het bodemonderzoek uitgevoerd conform norm NEN5707. 
Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering
Kruse Milieu BV is zowel gecertificeerd voor milieukundige processturing als voor milieukundige verificatie conform richtlijn BRL SIKB 6000 en protocol 6001. Dit betreft het aangeven van de ontgravingsgrenzen, het nemen van tussen- en eindmonsters, effluentmonsters en controlemonsters en het opstellen van het evaluatierapport. Goede communicatie met opdrachtgever, bevoegd gezag en overige belanghebbenden is tijdens een bodemsanering zeer belangrijk.
Onze medewerkers gaan praktijkgericht en reëel te werk. Dit begint al bij de voorbereiding. Afhankelijk van de ouderdom van de verontreiniging wordt bepaald hoe het beste risicogericht, functioneel en kosteneffectief gesaneerd kan worden. De kwaliteit van de bodem moet na afloop minimaal geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Het accent ligt vooral op het tegengaan van risico’s voor mens, flora en fauna, en het risico op verspreiding. 
Tot slot wordt vermeld dat de chemische analyses en de asbestanalyses uiteraard uitsluitend worden uitgevoerd door gecertificeerde laboratoria en dat wordt gewerkt met gecertificeerd verbruiksmateriaal, zoals peilbuizen.