0546 631 153

Overige Werkzaamheden

Uiteraard kunt u ook voor andere milieukundige werkzaamheden bij ons terecht. Enkele voorbeelden zijn:
 

  • Vooronderzoek conform norm NEN5725
  • Beoordelen van rapportages van derden (“second opinion”)
  • Directievoering tijdens bodemsaneringen
  • Detachering (bijvoorbeeld bij lokale overheden)
  • Nader onderzoek om omvang van een bodemverontreiniging vast te stellen
  • Nulsituatie-bodemonderzoek bij aanvraag of revisie van een milieuvergunning
  • Indicatieve depotbemonstering 
  • Jaarlijkse bemonstering van het grondwater (onder andere monitoring bij tankstations)
  • Periodieke bemonstering van afvalwater
  • Periodieke bemonstering van effluent in luchtwassers in de agrarische sector